سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی 
محقق 
1384/01/01 
1385/12/01 
علمی ، پژوهشی 
همکاری 
مرکز تدوین و برنامه ریزی کتب درسی نهاد 
محقق 
1382/01/01 
1385/01/01 
علمی ، پژوهشی 
همکاری 
مرکز تدوین و برنامه ریزی کتب درسی نهاد 
مسئول گروه اخلاق 
1382/01/01 
1385/01/01 
اجرائی  
همکاری 
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی 
محقق 
 
 
علمی 
همکاری 
مرکز تدوین و برنامه ریزی کتب درسی نهاد 
- مسول گروه اخلاق 
 
 
علمی اجرایی 
تدریس 
موسسه امام خمینی 
مدرس 
 
 
معارف قرآن(انسان شناسی) 
تدریس 
مركز جهاني (مدرسه حجتیه) 
مدرس 
 
 
كلام تطبیقی-شبهات كلامیه-عرفان 
تدریس 
موسسه امام خمینی 
مدرس 
 
 
------ 
تدریس 
مرکز جهانی (مدرسه حجتیه) 
مدرس 
 
 
------